Problematika psychotroniky

Psychotronika se zrodila díky vývoji vědeckého myšlení.

Problematika psychotroniky vychází z místa psychotroniky v systému vědy a její polarity společenskovědní (psychologicko - sociologické) a přírodovědní (fyzikálně – informatické).

Psychotronika má kontroversní charakter - postavení psychotroniky v české společnosti je velmi různorodé, na akademické půdě je skeptiky považována za pseudovědu, současní badatele v oboru psychotroniky ji považují za protovědu a v období jejich předchůdců byla považována za interdisciplinární vědní disciplínu.

Dílčí problematika psychotroniky týkající se psychiky je rozpracována v modelu širšího pojetí lidské psychiky, který zavádí dvě dimenze psychiky – existenční a poznávací a dále dvě roviny vnímání „smyslovou“ a „mimosmyslovou“, které mají charakter vědomých a mimovědomých interakcí. Model koresponduje se současnými směry v psychologii a badatelkou prací B. Kafky, C.G. Junga, Z. Freuda a S. Grofa (více ve skriptech Širšího pojetí lidské psychiky)

Dílčí problematika psychotroniky týkající se informace je popsaná v části informační fyziky, informaci je třeba chápat jako fyzikální veličinu a složku podílející se na stavbě světa, jehož popis zahrnuje „prostou informaci“ (fyzikální existence)  a „informační proces“ (faktor organizace hmoty). (Více v knihách - Psychotronika: základní teoretická koncepcePsychotronika 2: nové teoretické přístupy a Za hranicemi fyziky a psychologie)

Vědomí jako informační proces představující organizační faktor hmoty představuje vědomí v širším chápaní, tzn. že se nejedná jen o psychologické chápání vědomí jako  pojmu spojeného s „uvědoměním příčin obsahu vlastní mysli“, „věděním o vlastních prožitcích“ a „verbalizovaném prožívání“ apod. Nové chápání vědomí – informačního procesu nesoucího organizační funkci hmoty vede k nové hypotéze vzniku života ve vesmíru.

Dílčí problematika psychotroniky týkající se filosofie je teoreticky popsaná v pansofii psychotroniky (viz skripta Prodromus scientia psychotronika, 2. část – Psychotronika není pansofie).  

Základní klasifikace psychotronických jevů a psychotronické jevy biokomunikace, biotelegóze, biotelekinéze a bioterapie.

Hledat