Širší pojetí lidské psychiky

Širší pojetí lidské psychiky je koncepcí modelu lidské psychiky, který tvoří hypotézu pro studiu psychotronických (přírodních) jevů na pomezí psychotroniky a psychologie.

Výchozí předpoklady modelu širšího pojetí lidské psychiky:

– V přírodě existují vědě dosud neznámé formy informace a vědomí.

– Člověk je nositelem individuálního vědomí, u něhož předpokládáme schopnost dvou rovin vnímání.

– Druhá rovina vnímání člověka je spojená s psychotronickou interakcí a existencí psychotronických jevů.

Cílem modelu širšího pojetí lidské psychiky je rozšířit náhled na lidské vědomí a umožnit spojení poznání psychotroniky a psychologie. Proto tento model chápe lidskou psychiku v nových mezích, které jsou spojeny zároveň se zobecněním pojmu „vědomí“. „Vědomí“ je zde chápáno šířeji, než je obvyklé, vědomí je informačním procesem, který je organizačním faktorem hmoty. Vědomí je tedy podle psychotroniky chápáno jako obecný pojem, který  není jen vlastností člověka, ale je obecnou vlastností živé hmoty.

Výklad pojmu vědomí a psychiky je ve vědě, psychologické literatuře a filosofii obecně velmi různorodý. Pojem vědomí je v nich vymezen v obecně platných rovinách, pokud máme na mysli samotné lidské vědomí. Speciální modely charakterizují lidské vědomí z různých přírodovědeckých pohledů a vytvářejí jeho konkrétní psychologické, neurofyziologické, biochemické a jiné modely. Model širšího pojetí lidské psychiky je rovněž speciálním modelem lidského vědomí. Tento model je specifický tím, že zohledňuje poznatky oboru psychotroniky.

Širší pojetí lidské psychiky popisuje strukturu individuálního vědomí člověka a obecný systém jejich vnitřních procesů. Zahrnuje tzv. nadvědomí chápané jako samostatný subsystém lidské psychiky, čímž je významně odlišeno od rozšířeného vědomí jako stavu psychiky, v němž se dostáváme za hranice běžně vnímané smyslové reality a přitom se nemusí vždy jednat o psychotronické jevy. Pojem nadvědomí vychází z toho, že se nachází nad existenční dimenzí lidské psychiky. Pod touto dimenzí je podvědomí. Druhou dimenzí je dimenze poznávací. Obě „dimenze“ odrážejí a popisují vždy charakteristickou funkčnost, procesy a způsob komunikace spojený s konkrétními psychickými stavy.

 

Obsahové části
1. Vědomí podle B. Kafky
2. Vědomí podle F. Kahudy
3. Vědomí a rozšířené vědomí
4. Diferenciace vědomí
5. Širší pojetí lidské psychiky a psychologie
5.1. Gestaltismus a širší pojetí lidské psychiky
5.2. Celostní psychologie a model širšího pojetí lidské psychiky
5.3. Širší pojetí lidské psychiky a kongnitivní psychologie
5.4. Behaviorismus a širší pojetí lidské psychiky
5.5. Humanistická psychologie a širší pojetí lidské psychiky
5.6. Transpersonální psychologie a širší pojetí lidské psychiky
6. Model širšího pojetí lidské psychiky
6.1 Model psychiky a B. Kafka, C.G. Jung, Z. Freud a S. Grof
7. Mimovědomé interakce psychiky
7.1. Mimosmyslové vnímání
7.2. Mimosmyslové interakce
7.3. Mimosmyslové schopnosti
8. Mimovědomé (podvědomé, subliminální) vnímání
8.1. Mimovědomé - mimosmyslové interpretace
8.2. Priority mimovědomého vnímání
8.3. Humanistická psychotronika
Zdroje:

1. Kafka B.: Nové základy experimentální psychologie, str. 49-54

2. Kafka B.: Nové základy experimentální psychologie, str. 16

3. Kafka B.: Nové základy experimentální psychologie, str. 55

4. Kafka B.: Nové základy experimentální psychologie, str. 182

5. Kafka B.: Nové základy experimentální psychologie, str. 87-89

6. Kafka B.: Nové základy experimentální psychologie, str. 178-179

7. VÁLEK O.: Parapsychologie a nová teorie, Jesenici u Rakovníka 1993

8. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, (Soubor studií a statí), Praha, červen 1980 (uspořádání článků z časopisů), str.139

9. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str.36-37

10. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str.39-42

11. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str. 99

12. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str. 60

13. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str. 9

14. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str. 107

15. KAHUDA F.: Silové účinky mentální energie, fyzikální projevy mentálně aktivované hmoty, (Průběžné výzkumné zprávy), Praha, říjen 1982 (VŠCHT), str. 10

16. KAHUDA F.: Mentální energie a její využití v praxi, str. 31

17. VÁLEK, O.: Širší pojetí lidské psychiky: Parapsychologie a nová teorie, skripta, Beroun 1999

18. VÁLEK, O.: Širší pojetí lidské psychiky: Psychotronika a psychologie, skripta, Beroun 1999

19. VÁLEK, O.: Psychotronika (čtyř stránkový přehled), Praha: Pracoviště psychotroniky při f. Starmans electronics, 2007

20. VÁLEK, O.: Psychotronika 2: Nové teoretické přístupy, Praha: BEN technická literatura, 2007

21. HAVEL I.M.: Hadi, pavouci a mimovědomé vnímání, časopis Vesmír 83 červen 2004

22. HEŘT J.: heslo - mimosmyslové schopnosti, on line: http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189079465&heslo=Mimosmyslové%20schopnosti

23. Srov. A. Öhman: „Non-Conscious Perception“, http://psy.standrews.ac.uk/handbooks/modules/ps3000/ps3006L7.pdf

24. REJDÁK, Z.: Průvodce po psychotronice, Praha: Gemma89, 1991

Hledat