Metapsychika

Válek O.: Metapsychika

Metapsychika starší pojem, který používal např. Ch. Richet, který pojem parapsychologie neuznával, jeho dílo „Traité de métapsychique“ (Pojednání o metapsychice) vyšlo u nás v překladu.  (Charles Richet byl významný francouzský vědec, profesora na Pařížské lékařské fakultě a nositel Nobelovy ceny.) I přes velké množství knih je uvedené dílo stále považováno ředitelem Mezinárodního metapsychického institutu v Paříži (l’Institut Métapsychique International) Dr.Hubert Larcher za základní zdroj pro francouzskou parapsychologii.

Termín metapsychika Ch. Richet zavedl pro novou vědu s přesně vymezeným předmětem zkoumání a založenou na přesném experimentu a pozorování, aby ji tak jasně oddělil od okultismu a některých jeho spekulativních přístupů. Metapsychiku definuje jako vědu, jejímž předmětem jsou mechanické nebo psychické jevy vyvolávané zdánlivě inteligentními silami nebo neznámou schopností skrytou v lidské psychice.

Takto chápaný obsah  pojmu metapsychika tedy do určité míry kryje s termínem parapsychologie, který je běžný v současné české, anglické, německé ale i francouzské literatuře.

V české literatuře se používá také výraz  psychotronika, který prof. M. Nakonečný považuje za nový název pro vědní obor parapsychologie prosazovaný skupinou vědců snažících se distancovat od některých nevědeckých parapsychologických metod.  Předmět psychotroniky se neliší od předmětu současné parapsychologie. Liší se přístupem daným základní metodologickou koncepcí (v psychotronice  je kladen důraz na objektivní studium paranormálních fenoménů a stranou je ponechán výzkum médijních jevů, „poltergeistů“) a filosofickou základnou psychotroniky, kterou původně tvořil  dialektický materialismus.[1]

Ve zmíněné knize se vyskytuje termín vibrace. V mechanice znamená vibrace chvění, kmitání něčeho, nějaké hmoty. Obsah tohoto termínu, tak jak ho používá Ch. Richet je však širší a odpovídá popisu prof. M. Nakonečného: Základní formou veškerého bytí a dění v kosmu jsou vibrace. Vibrace je dále neanalyzovatelný koncept, který vysvětluje jak se v kosmu co děje – počínaje fyzikálními jevy až po lidské myšlení, od věci až po ideje. Každá entita má svůj specifický vzorec vibrace. To co vibruje je pralátka. Hermetické pojetí vibrace je potvrzováno moderní fyzikou: ta dokazuje, že vše co existuje je v neustálém pohybu a skládá se z nesčetného množství mikročástic, které jsou jakýmisi uzly vibrující energie.[2]

Ch. Richet používá také výraz „l’intelligence humaine“, který většinou vyjadřuje určitou entitu, tj. inteligenci lidskou. V některých případech však lze tento výraz chápat spíše jako souhrn lidských intelektuálních nebo psychických vlastností a v tomto smyslu se zdá vhodnější označení „lidská psychika“, což může být zavádějící, a proto uvedený výraz je lépe chápat obecně jako lidská inteligence.

Podle předmluvy k českému vydání knihy Charles Richet: Pojednání o metapsychice: Metody a výsledky vědeckého výzkumu parapsychologických jevů, kterou napsal překladatel Jiří Kult, vydal Volvox Globátor, Praha  2005

Odkazy:

1. NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie: heslo Psychotronika, Praha: Ivo Železný, 1993

2. NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie: heslo Vibrace, Praha: Ivo Železný, 1993

Hledat