Díla autora

Za hranicemi fyziky a psychologie 2011

Psychotronika 2, nové teoretické přístupy 2007

Psychotronika, základní teoretická koncepce 2002

Prodromus scientia psychotronika: předzvěst vědecké psychotroniky 1999

Širší pojetí lidské psychiky 1999

Psychoenergetika a mentionová teorie 1994

Parapsychologie a nová teorie 1993 

Psychotronika, nová věda 1992 

 

Za hranicemi fyziky a psychologie

Experimentální psychologie a přírodní vědy vyloučily ze svého studia základní psychické vlastnosti člověka, které člověk ve svém životě uplatňoval po tisíce let. Někteří vědci se s touto skutečností nedokázali smířit a již 200 let vedou tzv. psychický výzkum, při něm vznikla parapsychologie a psychotronika.  Dílo ukazuje psychickou, duševní a duchovní rozměrnost lidské mysli vyplývají z psychického výzkumu a zavádí korektivní percepci jako model podstaty lidského vnímání. (více)

 Psychotronika 2, nové teoretické přístupy

Teoretické základy psychotroniky souvisí s rozpracováním otázky vztahu hmoty, energie, informace a vědomí. S tím souvisí i vlastní vymezením uvedených pojmů. Dílo ukazuje informaci a vědomí jako prvky ve stavbě světa, jako organizační faktor, který v jeho popisu musíme vzít v úvahu. Není filosofickým výkladem, ale obsahuje praktické modely, které lze dále rozvíjet a zkoumat. (více)

 Psychotronika, základní teoretická koncepce

V r. 1999 byla založena Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice. Jedním z úkolů této Jednoty mělo být vytvoření základní koncepce psychotroniky. Badatele se však nepodařilo získat ke společné práci. Toto dílo vzniklo jako náhradní řešení uvedeného úkolu. Pojednává o teoretické psychotronice v souladu se začlenění principu informace a vědomí, vedle principu hmoty a energie, do popisu fungování našeho světa. V tomto směru vytváří základní teoretickou koncepci psychotroniky k dalšímu výzkumu. (více)

 Širší pojetí lidské psychiky

Fenomén rozšířeného vědomí umožňuje člověku jiné vidění světa, než jak jej vnímá v běžném životě. Existuje jak v psychologii, tak v psychotronice. Jeho studium a studium psychotronických jevů vedlo k vytvoření nového modelu lidské psychiky. Dílo pojednává o vzniku, popisu a rozboru tohoto modelu podle současných psychologických směrů a některých známých psychologů. (více)

 Prodromus scientia psychotronika: předzvěst vědecké psychotroniky

Psychotronika od r. 1973 do r. 1992 se u nás rozvíjela na akademické půdě VŠCHT. Její propagátoři (Z. Rejdák, F. Kahuda a jejich spolupracovníci) ji považovali za interdisciplinární vědní disciplínu a rozvíjeli ji jako vědu. Dílo pojednává o  přírodovědném pojetí psychotroniky a o pozdějším vzniku a obsahu duchovědného pojetí psychotroniky. Na jedné straně tedy o psychotronice jako vědě a na druhé o psychotronice jako filosofii v pansofické představě. (více)

 Psychoenergetika a mentionová teorie

Vedle psychotroniky existuje v českých zemích tzv. psychoenergetika, kterou založil F. Kahuda. Původně byl stoupencem psychotroniky, ale v polovině 70. let 20. století začal prosazovat vlastní model fungování a popisu „psychotronických“ jevů. Předpokládal nový druh částic mentiony a k nim vázané energie (mentální energie), kterými se snaží jevy vysvětlit. Dílo poukazuje na třetí faktor hmoty působící její organizaci, který je třeba hledat a který se uplatňuje v psychotronických jevech. (více)

 Parapsychologie a nová teorie

Psychotronika v českých zemích byla při vzniku zcela zásadně ovlivněna prací B. Kafky „Nové základy experimentální psychologie“. V témto práci shrnuje výsledky svých experimentů s hypnózou a popisuje vidění světa „citlivci“ v hypnotickém stavu. Dílo analyzuje poznatky B. Kafky a popisuje model lidské psychiky z hlediska psychotroniky. Závěrem analýzy je, že člověk má dvě roviny vnímání. (více)

 Psychotronika, nová věda

Na pracovišti psychotroniky Z. Rejdáka v r. 1984 bylo 2500 spisů (složek) obsahující články z časopisů, rukopisy, výzkumné zprávy a různé práce, které se přímo a nebo nějak dotýkaly problematiky psychotroniky. Tyto materiály a představy Z. Rejdáka výrazně ovlivnily obsah díla. Dílo pojednává o problematice psychotroniky,  jejím zařazením do vědy a o interdisciplinaritě. (více)

Hledat