Nakonečný, M.: Psychotronika

Lexikon magie, heslo: Psychotronika

Psychotronika - v podstatě nový název pro parapsychologii, který zavedla skupina vědců snažících se distancovat od některých nevědeckých parapsychologických metod. Termín psychotronika navrhl ing. F. Clerc pro „úkazy použití energie vybavené při procesu myšlení a energie vybavené impulsem lidské vůle“. Termín pak prosazovali dva čeští parapsychologové, resp. psychotronici K. Drbal a Z. Rejdák. V březnu 1967 byla v Praze za předsednictví prof. J. Stuchlíka, tehdy nestora české psychiatrie, ustavena Koordinační skupina pro výzkum otázek psychotroniky a v témže roce se pak v Praze konal první mezinárodní sjezd psychotroniků, na němž byla ustavena International association for psychotronical research za předsednictví Z. Rejdáka. Psychotronická hlediska ve výzkumu paranormálních jevů prosazovali již ruský lékař Naum Kotik (1908), německý fyziolog H. Berger, S. W. Tromp a další vědci. Přední představitel psychotroniky Z. Rejdák chápe tento nový vědní obor jako obor interdisciplinární (psychologie, biologie, fyzika), který zkoumá „distanční interakce mezi živými organismy a jejich prostředím a s nimi spojené energetické a informační projevy“. Jevy, které psychotronika zkoumá, mají psychobiologický a psychofyzikální charakter. Holandský geolog S. W. Tromp v tomto smyslu publikoval dílo nazvané Psychická fyzika (1949) a dal podnět ke zkoumání vztahů mezi psychologii, resp. parapsychologií a fyzikou. Další podněty vedly ke zkoumání vztahů mezi parapsychologií a biologií. Z. Rejdák rozlišuje „distanční interakce“ v rámci živé hmoty (např. telepatie, bioterapie), dále distanční interakce mezi živou a neživou hmotou (psychokinéze a paranormální aktivace hmoty vůbec, dermooptické vnímání, proutkařství) a distanční interakce mezi živou hmotou a informačním polem vnějšího prostředí (telegnóze, která má formy retrokognice, tj. poznávání minulého, prekognice, poznávání budoucího, a aktuální telegnóze, tj. vlastně kryptestézie, jasnozření v současnosti).

V podstatě se předmět psychotroniky neliší od předmětu současné parapsychologie. Oba vědní obory jsou rozdílné, jak již bylo poznamenáno, pouze základní metodologickou koncepcí (v  psychotronice je kladen důraz na objektivní studium paranormálních fenoménů a stranou je ponecháván výzkum médijních jevů, „poltergeistů“ a jiných, okultismem „zavánějících“ fenoménů), přičemž filosofickou základnou psychotroniky, jak byla pěstována u nás a v některých sousedních zemích, byl původně dialektický materialismus.

Literatura: Drbal K., Rejdák Z. vyd.: Telepatie a jasnovidnost, Praha 1970. - Drbal K., Rejdák Z.: Perspektivy telepatie, Praha 1970. - Vasiljev L. L.: Tajomné javy ľudskej psychiky, Bratislava 1964.

Článek převzat ze zdroje: NAKONEČNÝ, M.: Lexikon magie: heslo Psychotronika, Praha: Ivo Železný, 1993

Hledat